S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Přepravní partneři:

 

 

DPD

KONTAKTY

Nenašli jste co hledáte?
Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás prosím.
tel: 721 898 009
info(a)stirej.com

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 150 Kč
není skladem
naše cena 229 Kč
skladem
naše cena 199 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě STIREJ.COM. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

1. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
2. „Prodávající“ je Martin Müller, Dukovanská 757/5, 67401 Třebíč, IČ: 88646815, osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
4. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
5. „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

 

Informace o uzavřené kupní smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupní smlouva

Odesláním objednávky kupijícím je uzavřena kupní smlouva která je potvrzena emailem od prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.

 

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození).

Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Práva vyplývající ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě
  • prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od smlouvy

Spotřebitel nejprve může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Způsob uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Opravu zajistí STIREJ.COM, jako prodávající. Pokud budete mít dotaz ohledně Vaší reklamace, obraťte se také na naši infolinku: +420 721 898 009, nebo na náš email: info@stirej.com. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů (zejména poštovného) v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Adresa pro zaslání reklamace:

Martin Müller
Dukovanská 757/5
Třebíč 67401

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (případně poštovní adresy při požadavku vrácení platby poštovní poukázkou), identifikace kupujícího, respektive je možné uvést také číslo objednávky. Náklady spojené s vrácením zboží prodejci hradí kupující.

Pozn.: Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by mělo být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a nejlépe s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající může v souladu s § 53, odst. 10 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkázy, opotřebení nebo zastarání
- jde-li o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínky

Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura ". Po dodání zboží je na dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsob plateb

platba v hotovosti při převzetí zboží

dobírka prostřednictvím přepravce

on-line platba prostřednictvím banky

Dodací podmínky

Dodávky výrobku plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, položky skladem jsou obvykle vyexpedovány do 24hodin, nejpozději však do 3 dnů. U položek které skladem nejsou je dodací lhůta uvedena. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu),  který slouží zároveň jako záruční list a návod k použití. Doručování na místo odběru zajišťuje Česká pošta, po dohodě je možné zajistit doručení jiným dopravcem.

Pokud kupující nevyzvedne objednanou zásilku bude požadována úhrada nákladů na dopravné a balné.

V případě, že si zákazník po nevyzvednutí nechá záslku zaslat opakovaně, může být požadována platba předem na náš účet.

Česká pošta

při celkové hodnotě objednávky pod 1 900,- Kč bude účtováno poštovné ve výši 145 Kč pro Balík do ruky, 135 Kč pro Balík na poštu. V případě platby bankovním převodem činí poštovné 110 Kč pro Balík do ruky, 100 Kč pro Balík na poštu. Zásilky jsou doručovány mezi 8:00 a 15:00, Zásilka může být vydána i kolegům na pracovišti, v případě dobírky oproti zaplacení udané ceny. Při výběru přepravy na konci objednávky uveďte v sekci Údaje pro doručení název a adresu příslušné firmy.

Každému balíku je přiděleno identifikační číslo, díky němu můžete sledovat jeho pohyb přímo na internetu (http://www.cpost.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php). Toto číslo Vám zašle Česká pošta v sms zprávě, popř. v emailu. Pohyb balíku můžete sledovat i na bezplatné telefonní lince 800 10 44 10.
Nebude-li pokus o dodání úspěšný, bude příjemci zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky ve lhůtě 7 dnů u stanovené pošty. Uloženou zásilku si můžete osobně vyzvednout nebo telefonicky požádat o její opětovné doručení.

DPD Private

Doručením prostřednictvím přepravní společnosti DPD. O přepravě budete informováni formou sms a zároveň kontaktováni řidičem před doručením zásilky. Více informací na: https://www.dpd.com/cz

Cena přepravy: 100 Kč při platbě předem převodem na náš účet, 135 Kč při platběd dobírkou při převzetí zboží.

 

Uloženka (heurekapoint, aukro point)

Systém výdejních míst na území České a Slovenské republiky.

Výše poštovného a platby za dobírku je rozdílná podle zvolené provozovny (cena za dopravu se zobrazí v posledním kroku objednávky u zvolené provozovny a způsobu platby). Cena dopravy je v rozmezí od 50 do 105 Kč více informací na: https://www.ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek

 

Zásilkovna

Doručení objednávky na libovolné výdejní místo partnera služby Zásilkovna.cz Cena dopravy 40 Kč při platbě předem převodem na náš účet, 75 Kč při platbě dobírkou při převzetí zboží. Bližší informace o dopravě na webu: www.zasilkovna.cz

 

Balné je zdarma pro veškeré objednávky.

Při celkové hodnotě objednávky nad 1 900,- Kč je doprava po České republice a do 8kg váhy zásilky zdarma.

Zásilky mimo území ČR a zásilky s hmotností vyšší než 10kg - poštovné bude počítáno individuelně po domluvě s kupujícím.

 

Ochrana osobních údajů

 

Martin Müller, jako provozovatel WWW.STIREJ.COM, se zavazuje k níže uvedenému.

Respektujeme Vaše soukromí a dodržujeme zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Údaje, které zadáváte při registraci

Úplnou poštovní adresu
Telefonické (faxové) spojení
Bankovní spojení
E-mail

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Používáme je k realizaci Vaší zakázky za nakoupené zboží, a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, uveďte prosím alternativní adresu dodání.

 

Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací atd.) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Vyřazení vaší registrace z databáze STIREJ.COM

Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci (odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů), stačí, když nám zašlete písemné prohlášení nebo napíšete na email: info@stirej.com. Vaše registrace bude vyřazena.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, případně je možné řešení online na webových stránkách zřízených evropskou komisí: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Aktuální znění obchodních podmínek platné od: 4.1.2017

NDkwZTc5